skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations; Refugees/Immigration xóa Tác giả/ người sáng tác: Warren, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Undocumented Population Drops Below 11 Million in 2014, with Continued Declines in the Mexican Undocumented Population

Warren, Robert

Journal on Migration and Human Security, 2016, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23315024 ; E-ISSN: 23302488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero Undocumented Population Growth Is Here to Stay and Immigration Reform Would Preserve and Extend These Gains

Warren, Robert

Journal on Migration and Human Security, 2017, Vol.5(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23315024 ; E-ISSN: 23302488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The US Eligible-to-Naturalize Population: Detailed Social and Economic Characteristics

Warren, Robert ; Kerwin, Donald

Journal on Migration and Human Security, 2015, Vol.3(4), pp.306-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23315024 ; E-ISSN: 23302488 ; DOI: 10.1177/233150241500300401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...