skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Warf, Barney xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALISM, COSMOPOLITANISM, AND GEOGRAPHICAL IMAGINATIONS.(Report)

Warf, Barney

Geographical Review, July, 2012, Vol.102, p.271(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7428

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALISM, COSMOPOLITANISM, AND GEOGRAPHICAL IMAGINATIONS

Warf, Barney

Geographical Review, July 2012, Vol.102(3), pp.271-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7428 ; E-ISSN: 1931-0846 ; DOI: 10.1111/j.1931-0846.2012.00152.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and landscape in contemporary Galicia

Warf, Barney ; Ferras, Carlos

Space and Polity, 02 September 2015, Vol.19(3), pp.256-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-2576 ; E-ISSN: 1470-1235 ; DOI: 10.1080/13562576.2015.1080425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injecting cosmopolitanism into the geography classroom

Warf, Barney

Journal of Geography in Higher Education, 02 January 2015, Vol.39(1), pp.37-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-8265 ; E-ISSN: 1466-1845 ; DOI: 10.1080/03098265.2014.965667

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and space

Warf, Barney

The Geographical Review, July, 2012, Vol.102(3), p.iii(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism

Warf, Barney

Encyclopedia of Geography

ISBN: 978-1-4129-3959-1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Geography and

Warf, Barney

Encyclopedia of Human Geography

ISBN: 978-1-4129-3959-1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World-Systems Theory

Warf, Barney

Encyclopedia of Geography

ISBN: 978-1-4129-3959-1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global cities, cosmopolitanism, and geographies of tolerance

Warf, Barney

Urban Geography, 18 August 2015, Vol.36(6), pp.927-946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-3638 ; E-ISSN: 1938-2847 ; DOI: 10.1080/02723638.2015.1067408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethno-national identity in the North Caucasus: Examining place and homeland in the identity constructions of the young generation

Thelen, Austen; O'Lear, Shannon (advisor) ; Egbert, Stephen (committee member) ; Tsiovkh, Alexander (committee member) ; Warf, Barney (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781124386331

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialism

Warf, Barney

Encyclopedia of Geography

ISBN: 978-1-4129-3959-1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space and Social Theory in Geography

Warf, Barney

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-097087-5

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The geopolitics/geoeconomics of military base closures in the USA

Warf, Barney

Political Geography, 1997, Vol.16(7), pp.541-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/S0962-6298(96)00044-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Human Geography

Warf, Barney;; Warf, Barney

ISBN: 9780761988588 ; E-ISBN: 9781412952422 ; DOI: 10.4135/9781412952422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Geography

Warf, Barney;; Warf, Barney

ISBN: 9781412956970 ; E-ISBN: 9781412939591 ; DOI: 10.4135/9781412939591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Revitalizing electoral geography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revitalizing electoral geography

Barney Warf ; Jonathan Leib

E-ISBN 9781409410720 ; E-ISBN 9781409410737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Global Corruption from a Geographic Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Corruption from a Geographic Perspective

Warf, Barney

Series ISSN: 0924-5499 ; ISBN: 978-3-030-03477-1 ; E-ISBN: 978-3-030-03478-8 ; DOI: 10.1007/978-3-030-03478-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Geopolitics: re-visioning world politics

Slater, David

Progress in Human Geography, June 2000, Vol.24(2), pp.317-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1191/030913200666688390

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2005  (1)
 3. 2006đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Warf, Barney
 2. Warf, B
 3. Leib, Jonathan
 4. Leib, J.
 5. Jonathan Leib

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...