skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Chủ đề: Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Welch, Finis xóa Tác giả/ người sáng tác: Ward, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in assessing employment discrimination

Follett, Robert S; Ward, Michael P ; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Welch , F.
  2. Follet, Robert
  3. Follett , R.S.
  4. Welch, Finis
  5. Ward, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...