skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Ward, H xóa Tác giả/ người sáng tác: Dorussen, Han xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, Jan, 2010, Vol.47(1), p.29-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

The Journal of Conflict Resolution, Apr 2008, Vol.52(2), pp.189-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002707313688

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hugh Ward
  2. Han Dorussen
  3. Ward, Hugh
  4. Dorussen, Han
  5. Dorussen, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...