skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang Guoxuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

实用型开关盒生产设备
Practical switch box production facility

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

开关盒侧冲孔模具
Switch box side cut -out press

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

节能型开关盒生产设备
Energy -saving switch box production facility

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

开关盒加工装置
Switch box processingequipment

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

节能型开关盒冲孔模
Energy -saving switch box punching die

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种开关盒生产组模
Switch box production group mould

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于开关盒的加工装置
A processingequipment for switch box

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于开关盒的冲孔模
A punching die for switch box

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种开关盒冲孔磨边模具
Switch box edging mould that punches a hole

Wang Guoxuan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang Guoxuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...