skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Aerosols xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Yaqiang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Widespread Albedo Decreasing and Induced Melting of Himalayan Snow and Ice in the Early 21st Century

Jing, Ming ; Wang, Yaqiang ; Du, Zhencai ; Zhang, Tong ; Guo, Wanqin ; Xiao, Cunde ; Xu, Xiaobin ; Ding, Minghu ; Zhang, Dongqi ; Yang, Wen

PLoS One, Jun 2015, p.e0126235 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0126235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerosol optical characteristics and their vertical distributions under enhanced haze pollution events: effect of the regional transport of different aerosol types over eastern China

Sun, Tianze ; Che, Huizheng ; Qi, Bing ; Wang, Yaqiang ; Dong, Yunsheng ; Xia, Xiangao ; Wang, Hong ; Gui, Ke ; Zheng, Yu ; Zhao, Hujia ; Ma, Qianli ; Du, Rongguang ; Zhang, Xiaoye

Atmospheric Chemistry and Physics, 2018, Vol.18(4), pp.2949-2971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16807316 ; E-ISSN: 16807324 ; DOI: 10.5194/acp-18-2949-2018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of aerosol microphysical and optical properties and direct radiative effect from the China Aerosol Remote Sensing Network

Che, Huizheng ; Xia, Xiangao ; Zhao, Hujia ; Dubovik, Oleg ; Holben, Brent ; Goloub, Philippe ; Cuevas-Agulló, Emilio ; Estelles, Victor ; Wang, Yaqiang ; Zhu, Jun ; Qi, Bing ; Gong, Wei ; Yang, Honglong ; Zhang, Renjian ; Yang, Leiku ; Chen, Jing ; Wang, Hong ; Zheng, Yu ; Gui, Ke ; Zhang, Xiaochun ; Zhang, Xiaoye

Atmospheric Chemistry and Physics, 2019, Vol.19(18), pp.11843-11864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16807316 ; E-ISSN: 16807324 ; DOI: 10.5194/acp-19-11843-2019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Yaqiang
  2. Che, Huizheng
  3. Zhang, Xiaoye
  4. Xia, Xiangao
  5. Qi, Bing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...