skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.504  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied stress controls the production of nano-twins in coarse-grained metals

Cao, Y. ; Wang, Y. B. ; Liao, X. Z. ; Kawasaki, M. ; Ringer, S. P. ; Langdon, T. G. ; Zhu, Y. T.

Applied Physics Letters, 03 December 2012, Vol.101(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4769216

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate and geostatistical analyses of the spatial distribution and sources of heavy metals in agricultural soil in Dehui, Northeast China

Sun, Chongyu ; Liu, Jingshuang ; Wang, Yang ; Sun, Liqiang ; Yu, Hongwen

Chemosphere, July 2013, Vol.92(5), pp.517-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 23608467 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.02.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dilatometric analysis of inverse bainite transformation.(Metals)

Kannan, Rangasayee ; Wang, Yiyu ; Li, Leijun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3692(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1752-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A thermodynamic study of inverse bainitic transformation

Kannan, Rangasayee ; Wang, Yiyu ; Li, Leijun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(17), pp.12583-12603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2541-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost-effective production of Bacillus thuringiensis biopesticides by solid-state fermentation using wastewater sludge: Effects of heavy metals

Zhuang, Li ; Zhou, Shungui ; Wang, Yueqiang ; Liu, Zhi ; Xu, Rongxian

Bioresource Technology, April 2011, Vol.102(7), pp.4820-4826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.12.098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defective twin boundaries in nanotwinned metals

Wang, Y. Morris; Sansoz, Frederic; LaGrange, Thomas; Ott, Ryan T.; Marian, Jaime; Barbee, Jr., Troy W.; Hamza, Alex V.

Nat. Mater., 2013, Vol.12(05) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/nmat3646

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave‐Assisted Rapid Synthesis of Graphene‐Supported Single Atomic Metals

Fei, Huilong ; Dong, Juncai ; Wan, Chengzhang ; Zhao, Zipeng ; Xu, Xiang ; Lin, Zhaoyang ; Wang, Yiliu ; Liu, Haotian ; Zang, Ketao ; Luo, Jun ; Zhao, Shenglong ; Hu, Wei ; Yan, Wensheng ; Shakir, Imran ; Huang, Yu ; Duan, Xiangfeng

Advanced Materials, August 2018, Vol.30(35), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201802146

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature-dependent competing deformation mechanisms in nanocrystalline metals

Wang, Y.M. ;Ott, R.T. ;Besser, M.F. ;Hamza, A.V.

Phys. Rev. B, 2013, Vol.85(14) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.85.144122

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical Control of the Exchange Spring in Antiferromagnetic Metals

Wang, Yuyan ; Zhou, Xiang ; Song, Cheng ; Yan, Yinuo ; Zhou, Shiming ; Wang, Guangyue ; Chen, Chao ; Zeng, Fei ; Pan, Feng

Advanced Materials, May 2015, Vol.27(20), pp.3196-3201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201405811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release of alkali metals during co-firing biomass and coal

Wu, Dongyin ; Wang, Yuhao ; Wang, Yang ; Li, Sen ; Wei, Xiaolin

Renewable Energy, October 2016, Vol.96, pp.91-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481 ; DOI: 10.1016/j.renene.2016.04.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination features and health risk of soil heavy metals in China

Chen, Haiyang ; Teng, Yanguo ; Lu, Sijin ; Wang, Yeyao ; Wang, Jinsheng

Science of the Total Environment, 15 April 2015, Vol.512-513, pp.143-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special fracture behavior of nanocrystalline metals driven by hydrogen

Hu, Shujuan ; Zhou, Jianqiu ; Zhang, Shu ; Wang, Lu ; Dong, Shuhong ; Wang, Ying ; Liu, Hongxi

Materials Science & Engineering A, 10 August 2013, Vol.577, pp.105-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.04.019

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significance of mechanical twinning in hexagonal metals at high pressure

Kanitpanyacharoen, W. ; Merkel, S. ; Miyagi, L. ; Kaercher, P. ; Tomé, C.N. ; Wang, Y. ; Wenk, H.-R.

Acta Materialia [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2011.07.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced high temperature thermoelectric characteristics of transition metals doped Ca 3 Co 4 O 9 + δ by cold high-pressure fabrication

Wang, Yang ; Sui, Yu ; Wang, Xianjie ; Su, Wenhui ; Liu, Xiaoyang

Journal of Applied Physics, 01 February 2010, Vol.107(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3291125

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coating geometries of metals on single-walled carbon nanotubes

He, Yu ; Zhang, Jinyu ; Wang, Yan ; Yu, Zhiping

Applied Physics Letters, 08 February 2010, Vol.96(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.3309752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-scale analysis of heavy metals sources in soils of Jiangsu Coast, Eastern China

Lv, Jianshu ; Wang, Yameng

Chemosphere, December 2018, Vol.212, pp.964-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and risk assessment of heavy metals in sewage sludge during hydrothermal treatment combined with pyrolysis

Wang, Xingdong ; Li, Chunxing ; Zhang, Bin ; Lin, Jingjiang ; Chi, Qiaoqiao ; Wang, Yin

Bioresource Technology, December 2016, Vol.221, pp.560-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.09.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of natural factors on the spatial distribution of heavy metals in soils surrounding mining regions

Ding, Qian ; Cheng, Gong ; Wang, Yong ; Zhuang, Dafang

Science of the Total Environment, 1 February 2017, Vol.578, pp.577-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pendant amine bases speed up proton transfers to metals by splitting the barriers

Wang, Ying ; Wang, Mei ; Sun, Licheng ; Ahlquist, Mårten S G

Chemical communications (Cambridge, England), 11 May 2012, Vol.48(37), pp.4450-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 22451894 Version:1 ; DOI: 10.1039/c2cc00044j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening of active metals for reactive adsorption desulfurization adsorbent using density functional theory

Wang, Lei ; Zhao, Liang ; Xu, Chunming ; Wang, Yuxian ; Gao, Jinsen

Applied Surface Science, 31 March 2017, Vol.399, pp.440-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.11.160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.504  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.289)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.671)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (8)
 2. 1985đến1992  (137)
 3. 1993đến2000  (287)
 4. 2001đến2009  (1.785)
 5. Sau 2009  (9.260)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (4.203)
 2. Chemistry  (1.692)
 3. Physics  (1.072)
 4. Metals  (799)
 5. Copper  (678)
 6. Nanoparticles  (673)
 7. China  (662)
 8. Microstructure  (656)
 9. Adsorption  (576)
 10. Heavy Metals  (520)
 11. Nickel  (478)
 12. Cadmium  (444)
 13. Cobalt  (408)
 14. Zinc  (399)
 15. Crystal Structure  (378)
 16. Silicon  (360)
 17. Lead  (335)
 18. Chromium  (257)
 19. Metals, Heavy  (206)
 20. Heavy Metal  (114)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang, Yan  (772)
 2. Wang, Yl  (596)
 3. Wang, Ying  (589)
 4. Zhang, Y.  (561)
 5. Wang, Yj  (553)
 6. Wang, Yu  (534)
 7. Liu, Y.  (488)
 8. Wang, Yh  (482)
 9. Wang, Yong  (469)
 10. Wang, Yq  (460)
 11. Wang, Yi  (456)
 12. Wang, Yy  (415)
 13. Zhang, X.  (398)
 14. Wang, Yang  (355)
 15. Wang, Yue  (209)
 16. Wang, Yuan  (190)
 17. Wang, Yun  (162)
 18. Wang, Yao  (161)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.438)
 2. Chinese  (288)
 3. Japanese  (50)
 4. Chamorro  (7)
 5. French  (6)
 6. Dutch  (5)
 7. Portuguese  (4)
 8. Italian  (3)
 9. Spanish  (3)
 10. German  (2)
 11. Persian  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Korean  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y
 2. Wang, Yan
 3. Wang, Yl
 4. Wang, Ying
 5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...