skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Chủ đề: Quality of Care xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Template Matching for Auditing Hospital Cost and Quality

Silber, Jeffrey H ; Rosenbaum, Paul R ; Ross, Richard N ; Ludwig, Justin M ; Wang, Wei ; Niknam, Bijan A ; Mukherjee, Nabanita ; Saynisch, Philip A ; Even-Shoshan, Orit ; Kelz, Rachel R ; Fleisher, Lee A

Health Services Research, Oct 2014, Vol.49(5), pp.1446-1474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hospital-specific template for benchmarking its cost and quality.(RESEARCH ARTICLE)

Silber, Jeffrey H. ; Rosenbaum, Paul R. ; Ross, Richard N. ; Ludwig, Justin M. ; Wang, Wei ; Niknam, Bijan A. ; Saynisch, Philip A. ; Even - Shoshan, Orit ; Kelz, Rachel R. ; Fleisher, Lee A.

Health Services Research, Oct, 2014, Vol.49(5), p.1475(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Medicare's Hospital Compare Mortality Model

Silber, Jeffrey H ; Satopaa, Ville A ; Mukherjee, Nabanita ; Rockova, Veronika ; Wang, Wei ; Hill, Alexander S ; Even-Shoshan, Orit ; Rosenbaum, Paul R ; George, Edward I

Health Services Research, Jun 2016, Vol.51(S2), pp.1229-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indirect Standardization Matching: Assessing Specific Advantage and Risk Synergy

Silber, Jeffrey H ; Rosenbaum, Paul R ; Ross, Richard N ; Ludwig, Justin M ; Wang, Wei ; Niknam, Bijan A ; Hill, Alexander S ; Even-Shoshan, Orit ; Kelz, Rachel R ; Fleisher, Lee A

Health Services Research, Dec 2016, Vol.51(6), pp.2330-2357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silber, Jeffrey H.
  2. Wang, Wei
  3. Even-Shoshan, Orit
  4. Rosenbaum, Paul R.
  5. Kelz, Rachel R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...