skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Qi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification/stabilization and leaching behavior of PbCl2 in fly-ash hydrated silicate matrix and fly-ash geopolymer matrix

Li , Yang ; Gao , Xingbao ; Wang , Qi ; He , Jie ; Yan , Dahai

Environmental science and pollution research international, 2015, Vol.22(9), pp.6877-6885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of criteria for pollution control on cement products produced from solid wastes in China

Yang, Yufei ; Huang, Qifei ; Yang, Yu ; Huang, Zechun ; Wang, Qi

Journal of environmental management, August 2011, Vol.92(8), pp.1931-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 21514989 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.03.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Q.
  2. Wang, Qi
  3. Yan, Dahai
  4. Li , Yang
  5. Huang, Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...