skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Applied Physics Letters xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Q. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bias and temperature dependence of the escape processes in quantum dots-in-a-well infrared photodetectors

Höglund, Linda ; Holtz, Per Olof ; Pettersson, Håkan ; Asplund, C. ; Wang, Q. ; Almqvist, S. ; Smuk, S. ; Petrini, E. ; Andersson, J. Y. ; Hoglund, L.

Applied Physics Letters, 2008, Vol.93(10), pp.103501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.1063/1.2977757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bias mediated tuning of the detection wavelength in asymmetrical quantum dots-in-a-well infrared photodetectors

Höglund, Linda ; Holtz, Per Olof ; Pettersson, Håkan ; Asplund, C. ; Wang, Q. ; Malm, H. ; Almqvist, S. ; Petrini, E. ; Andersson, J. Y. ; Hoglund, L.

Applied Physics Letters, 2008, Vol.93(20), pp.203512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.1063/1.3033169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced magnetization at the Cr/MgO(001) interface

Leroy, M.-A ; Bataille, A. M ; Wang, Q ; Fitzsimmons, M. R ; Bertran, F ; Le Fevre, P ; Taleb-Ibrahimi, A ; Vlad, A ; Coati, A ; Garreau, Y ; Hauet, Thomas ; Gatel, Christophe ; Ott, F ; Andrieu, S; Smith, Céline (Editor)

Applied Physics Letters, December 2015, Vol.107(25), p.251602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4938131

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical pumping as artificial doping in quantum dots-in-a-well infrared photodetectors

Höglund, Linda ; Holtz, Per Olof ; Pettersson, Håkan ; Asplund, C. ; Wang, Q. ; Malm, H. ; Almqvist, S. ; Petrini, E. ; Andersson, J. Y. ;   pettersson, H

Applied Physics Letters, 2009, Vol.94(5), pp.053503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.1063/1.3073048

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origin of photocurrent in lateral quantum dots-in-a-well infrared photodetectors

Höglund, Linda ; Asplund, Carl ; Wang, Qin ; Almqvist, Susanne ; Malm, Hedda L. ; Petrini, Erik ; Andersson, Jan Y. ; Holtz, Per Olof ; Pettersson, Håkan ; Hoglund, L

Applied Physics Letters, 2006, Vol.88(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.1063/1.2207493

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Q
  2. Andersson, J.Y.
  3. Asplund, C.
  4. Höglund, Linda
  5. Holtz, Per Olof

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...