skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Lu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektroden-ionisationsgerät und Wasserbehandlungsverfahren
Appareil d'électrodésionisation et procédé de traitement d'eau
Electrodeionization apparatus and water treatment method

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

低水垢潛在性水處理
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph D. JD ; Arba, John W. JW ; Freydina, Evgeniya E ; Jha, Anil D. AD ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET APPAREIL D'ELECTRODEIONISATION
ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND METHOD

Liang, LI-Shiang ; Jha, Anil ; Arba, John W ; Dupont, Stephane ; Wang, Lu ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektroden-ionisationsgerät und Wasserbehandlungsverfahren
Appareil d'électrodésionisation et procédé de traitement d'eau
Electrodeionization apparatus and water treatment method

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ELECTRODESIONISATION ET TRAITEMENT DE L'EAU AVEC POTENTIEL ELECTRIQUE FAIBLE
ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph D ; Arba, John W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATERTREATMENT

Jha, Anil D ; Freydina, Evgeniya ; Arba, John W ; Gifford, Joseph D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTRODEN-IONISIERUNGSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN
PROCEDE ET APPAREIL D'ELECTRODEIONISATION
ELECTRODE IONIZATION APPARATUS AND METHOD

Liang, LI-Shiang ; Jha, Anil ; Arba, John, W ; Dupont, Stephane ; Wang, Lu ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Lu
  2. Liang, LI-Shiang
  3. Freydina, Evgeniya
  4. Arba, John, W
  5. Jha, Anil, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...