skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Nhan đề tạp chí: Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and mechanical properties of carbon/carbon composites with high textured pyrolytic carbon matrix

LI, Wei ; LI, He-Jun ; Wang, Jie ; Zhang, Shou-Yang ; Yang, Xi ; Wei, Jian-Feng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.2129-2134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62707-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, J
  2. Zhang, Shou-Yang
  3. Wang, Jie
  4. Wei, Jian-Feng
  5. Zhang, S.-Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...