skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Business Assimilation in China's International Trade Firms: The Technology-Organization-Environment Framework

Li, Dahui ; Lai, Fujun ; Wang, Jian

Journal of Global Information Management (JGIM), 2010, Vol.18(1), pp.39-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2010091103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The adoption of internet banking: An institutional theory perspective

Wang, Jian

Journal of Financial Services Marketing, March 2008, Vol.12(4), pp.272-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-0539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Digital Divide: Use of Public Internet Kiosks in Mauritius

Pee, L.G. ; Kankanhalli, A. ; On Show, V.C.Y.

Journal of Global Information Management (JGIM), 2010, Vol.18(1), pp.15-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2010091102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical investigation on the adoption of cryptocurrencies among the people of mainland China

Shahzad, Fakhar ; Xiu, Guoyi ; Wang, Jian ; Shahbaz, Muhammad

Technology in Society, November 2018, Vol.55, pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-791X ; E-ISSN: 1879-3274 ; DOI: 10.1016/j.techsoc.2018.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jian
  2. Wang, J
  3. Li, Dahui
  4. Lai, Fujun
  5. Moores, Trevor T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...