skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, He xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of heavy metals by Phragmites australis cultivated in synthesized substrates

Wang, He ; Jia, Yongfeng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(10), pp.1409-1414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62433-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of cadmium bound to humic acid by the bivalve Meretrix meretirx Linnaeus from solute and particulate pathways

Wu, Xing ; Jia, Yongfeng ; Zhu, Huijie ; Wang, He

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(2), pp.198-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60093-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jia, Y.
  2. WANG, H.
  3. Jia, Yongfeng
  4. Wang, He
  5. He Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...