skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: 环境科学学报(英文版) xóa Chủ đề: China xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Hao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and chemical forms of potentially toxic metals in road-deposited sediments from different zones of Hangzhou, China

Zhang, Mingkui ; Wang, Hao

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(5), pp.625-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62317-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. WANG Hao
  2. Wang, H
  3. Wang, Hao
  4. Zhang, Mingkui
  5. Zhang, Mk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...