skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Michelle xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing temporal topic segmentation for intelligent text visualization

Pan, Shimei ; Zhou, Michelle ; Song, Yangqiu ; Qian, Weihong ; Wang, Fei ; Liu, Shixia

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.339-350

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449441

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who have got answers?: growing the pool of answerers in a smart enterprise social QA system

Luo, Lin ; Wang, Fei ; Zhou, Michelle ; Pan, Yingxin ; Chen, Hang

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.7-16

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557531

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Fei
  2. Wang, F.
  3. Zhou, Michelle
  4. Zhou, M.
  5. Chen, Hang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...