skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Dongliang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced transport critical current density in sn-added smfeaso 1− x f x tapes prepared by the pit method

Zhang, Qianjun ; Zhang, Xianping ; Yao, Chao ; Huang, He ; Wang, Dongliang ; Dong, Chiheng ; Ma, Yanwei ; Ogino, Hiraku ; Awaji, Satoshi

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(6), p.065004 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa6850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport properties of multifilament mgb 2 long wires and coils prepared by an internal mg diffusion process

Wang, Dongliang ; Ma, Yanwei ; Yao, Chao ; Xu, Da ; Zhang, Xianping ; Awaji, Satoshi

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(6), p.064003 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa6675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High transport current superconductivity in powder-in-tube ba 0.6 k 0.4 fe 2 as 2 tapes at 27 t

Huang, He ; Yao, Chao ; Dong, Chiheng ; Zhang, Xianping ; Wang, Dongliang ; Cheng, Zhe ; Li, Jianqi ; Awaji, Satoshi ; Wen, Haihu ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2018, Vol.31(1), p.015017 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa9912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of superconducting joints between iron-based superconductor tapes

Zhu, Yanchang ; Wang, Dongliang ; Zhu, Chundong ; Huang, He ; Xu, Zhongtang ; Liu, Shifa ; Cheng, Zhe ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2018, Vol.31(6), p.06LT02 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aabf33

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport critical current density of high-strength sr 1− x k x fe 2 as 2 /ag/monel composite conductors

Yao, Chao ; Wang, Dongliang ; Huang, He ; Dong, Chiheng ; Zhang, Xianping ; Ma, Yanwei ; Awaji, Satoshi

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(7), p.075010 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa70d0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport current density at temperatures up to 25 k of cu/ag composite sheathed 122-type tapes and wires

Liu, Shifa ; Lin, Kaili ; Yao, Chao ; Zhang, Xianping ; Dong, Chiheng ; Wang, Dongliang ; Awaji, Satoshi ; Kumakura, Hiroaki ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(11), p.115007 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa87ec

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical stability and superconductivity in ag-sheathed cakfe 4 as 4 superconducting tapes

Cheng, Zhe ; Dong, Chiheng ; Huang, He ; Liu, Shifa ; Zhu, Yanchang ; Wang, Dongliang ; Vlasko-Vlasov, Vitalii ; Welp, Ulrich ; Kwok, Wai-Kwong ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(1), p.015008 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aaedff

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current densities and strain tolerances of filamentary mgb 2 wires made by an internal mg diffusion process

Kováč, P ; Kopera, L ; Kováč, J ; Melišek, T ; Haessler, W ; Wang, D ; Ma, Y

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(9), p.095006 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/ab27a2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced transport critical current of iron-based superconducting joints

Zhu, Yanchang ; Wang, Dongliang ; Huang, He ; Xu, Guangxian ; Liu, Shifa ; Cheng, Zhe ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(2), p.024002 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aaf45a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large critical current density in cu/ag composite sheathed (ba,k)fe 2 as 2 tapes fabricated under ambient pressure

Li, Liu ; Zhang, Xianping ; Yao, Chao ; Dong, Chiheng ; Wang, Dongliang ; Xu, Zhongtang ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(6), p.065008 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/ab0935

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First performance test of a 30 mm iron-based superconductor single pancake coil under a 24 t background field

Wang, Dongliang ; Zhang, Zhan ; Zhang, Xianping ; Jiang, Donghui ; Dong, Chiheng ; Huang, He ; Chen, Wenge ; Xu, Qingjin ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(4), p.04LT01 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/ab09a4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High critical current density in cu/ag composited sheathed ba 0.6 k 0.4 fe 2 as 2 tapes prepared via hot isostatic pressing

Liu, Shifa ; Cheng, Zhe ; Yao, Chao ; Dong, Chiheng ; Wang, Dongliang ; Huang, He ; Li, Liu ; Xu, Guangxian ; Zhu, Yanchang ; Liu, Fang ; Liu, Huajun ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2019, Vol.32(4), p.044007 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aaff27

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature synthesis of smfeaso 0.7 f 0.3 wires with a high transport critical current density

Wang, Lei ; Qi, Yanpeng ; Wang, Dongliang ; Gao, Zhaoshun ; Zhang, Xianping ; Zhang, Zhiyu ; Wang, Chunlei ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2010, Vol.23(7), p.075005 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/23/7/075005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heating conditions on the microstructure and superconducting properties of sr 0.6 k 0.4 fe 2 as 2

Zhang, Zhiyu ; Qi, Yanpeng ; Wang, Lei ; Gao, Zhaoshun ; Wang, Dongliang ; Zhang, Xianping ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2010, Vol.23(6), p.065009 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/23/6/065009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large transport critical currents and magneto-optical imaging of textured sr 1− x k x fe 2 as 2 superconducting tapes

Ma, Yanwei ; Yao, Chao ; Zhang, Xianping ; Lin, He ; Wang, Dongliang ; Matsumoto, A ; Kumakura, H ; Tsuchiya, Y ; Sun, Y ; Tamegai, T

Superconductor Science and Technology, 2013, Vol.26(3), p.035011 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/26/3/035011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vortex pinning properties in co-doped bafe 2 as 2 thin films with a high critical current density over 2 ma cm −2 at 9 t

Yuan, Pusheng ; Xu, Zhongtang ; Wang, Dongliang ; Zhang, Ming ; Li, Jianqi ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(2), p.025001 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/30/2/025001

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and superconducting properties of internal mg diffusion processed mgb 2 wires using mgb 4 precursors

Xu, Da ; Wang, Dongliang ; Yao, Chao ; Zhang, Xianping ; Ma, Yanwei ; Oguro, Hidetoshi ; Awaji, Satoshi ; Watanabe, Kazuo

Superconductor Science and Technology, 2016, Vol.29(10), p.105019 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/29/10/105019

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of enhancement of superconducting properties in a ba 1− x k x fe 2 as 2 superconductor by pb addition

Zhang, Xianping ; Yao, Chao ; Wang, Chunlei ; Gao, Zhaoshun ; Wang, Dongliang ; Wang, Chengduo ; Lin, He ; Qi, Yanpeng ; Wang, Lei ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2012, Vol.25(8), p.084024 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/25/8/084024

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high-energy ball milling time on superconducting properties of mgb 2 with low purity boron powder

Wang, Chengduo ; Ma, Yanwei ; Zhang, Xianping ; Wang, Dongliang ; Gao, Zhaoshun ; Yao, Chao ; Wang, Chunlei ; Oguro, Hidetoshi ; Awaji, Satoshi ; Watanabe, Kazuo

Superconductor Science and Technology, 2012, Vol.25(3), p.035018 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/25/3/035018

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport critical currents in the iron pnictide superconducting wires prepared by the ex situ pit method

Qi, Yanpeng ; Wang, Lei ; Wang, Dongliang ; Zhang, Zhiyu ; Gao, Zhaoshun ; Zhang, Xianping ; Ma, Yanwei

Superconductor Science and Technology, 2010, Vol.23(5), p.055009 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/0953-2048/23/5/055009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (11)
 2. 2009đến2010  (11)
 3. 2011đến2012  (14)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Dongliang
 2. Ma, Yanwei
 3. Wang, D.
 4. Wang, DL
 5. Ma, Yw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...