skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Bowei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSÉS EN TANT QU'ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
COMPOUNDS AS LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERBINDUNGEN ALS LYSOPHOSPHATIDSÄURE-REZEPTORANTAGONISTEN
COMPOSÉS EN TANT QU'ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
COMPOUNDS AS LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSÉS EN TANT QU'ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
COMPOUNDS AS LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERBINDUNGEN ALS LYSOPHOSPHATIDSÄURE-REZEPTORANTAGONISTEN
COMPOSÉS EN TANT QU'ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
COMPOUNDS AS LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERBINDUNGEN ALS LYSOPHOSPHATIDSÄURE-REZEPTORANTAGONISTEN
COMPOSÉS EN TANT QU'ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
COMPOUNDS AS LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMMER DES 5-LIPOXYGENASE AKTIVIERENDEN PROTEINS (FLAP)
INHIBITEURS DE PROTÉINE D'ACTIVATION DE LA 5-LIPOXYGÉNASE (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson, John, Howard ; Wang, Bowei ; Stock, Nicholas, Simon ; Seiders, Thomas, Jon

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYCYCLIC ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie M ; Roppe, Jeffrey Roger ; Parr, Timothy

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic antagonists of lysophosphatidic acid receptors

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie M ; Roppe, Jeffrey Roger ; Parr, Timothy

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE ET UTILISATIONS DE CEUX-CI

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CYCLISCHE DIARYLETHER ALS ANTAGONISTEN VON PROSTAGLANDIN-D2-REZEPTOREN
COMPOSÉS DIARYLIQUES CYCLIQUES EN TANT QU'ANTAGONISTES DE RÉCEPTEURS DE PROSTAGLANDINE D2
CYCLIC DIARYL ETHER AS ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stearns, Brian, Andrew ; Wang, Bowei ; Truong, Yen Pham ; Arruda, Jeannie, M

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND USES THEREOF

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN THE TREATMENT FIBROSIS

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYCYKLISKE ANTAGONISTER AF LYSOPHOSPHATIDSYRERECEPTORER

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie M ; Roppe, Jeffrey Roger ; Parr, Timothy

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SULFIDE DE PHENOXYPHENYL, SULFINYLE ET SULFONYLE ANTAGONISTES DES RECEPTEURS D2 DE LA PROSTAGLANDINE
PHENOXYPHENYL SULFIDE, SULFINYL AND SULFONYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie M ; Stearns, Brian Andrew

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTAS POLICICLICOS DE RECEPTORES DE ACIDO LISOFOSFATIDICO

Seiders, Thomas Jon ; Arruda, Jeannie M ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John Howard ; Roppe, Jeffrey Roger ; Parr, Timothy

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonists of prostaglandin D2 receptors

Seiders, Thomas Jon ; Arruda, Jeannie M ; Hutchinson, John Howard ; Wang, Bowei ; Stearns, Brian Andrew

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDSÄURE-REZEPTORANTAGONISTEN UND IHRE VERWENDUNG
ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE ET LEUR UTILISATION
LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND USES THEREOF

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

前列腺素 受體的拮抗劑
ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS D2

Hutchinson, John, Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie, M. M ; Stearns, Brian, Andrew

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DES RECEPTEURS D'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE
ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Arruda, Jeannie M ; Roppe, Jeffrey Roger ; Parr, Timothy Andrew

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN THE TREATMENT OF FIBROSIS

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (14)
 2. 2009đến2010  (39)
 3. 2011đến2012  (44)
 4. 2013đến2015  (24)
 5. Sau 2015  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (111)
 2. French  (80)
 3. German  (43)
 4. Chinese  (14)
 5. Spanish  (6)
 6. Danish  (1)
 7. Arabic  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Bowei
 2. Hutchinson, John Howard
 3. Seiders, Thomas Jon
 4. Arruda, Jeannie M
 5. Roppe, Jeffrey Roger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...