skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tourism Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kommer den fysiska resebyrån att överleva?: En undersökning om konkurrensen mellan den fysiska och virtuella resebyrån

Wang, Anna ; Weiner, Ingemar; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weiner, Ingemar
  2. Wang, Anna
  3. Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...