skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Năm xuất bản: 1988đến1989 xóa Tác giả/ người sáng tác: Wan, C. M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The study of work hardening in Fe-Mn-Al-C alloys

Lai, H. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(7), pp.2449-2453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174510

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature studies of Fe-Mn-Al-C alloys with different manganese concentrations in air and nitrogen

Yang, W. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(10), pp.3497-3503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02385731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of manganese on the oxidation of Fe-Mn-Al-C alloys

Kao, C. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.744-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of temperature on the oxidation of Fe-7.5A1-o.65C alloy

Kao, C. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(6), pp.1943-1947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01115754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation and decarburization of an Fe-AI-C alloy.(Author abstract)

Kao, C. H. ; Wan, C. M.

Journal of Materials Science, March, 1988, Vol.23(3), p.894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wan, C.M
  2. Wan, C
  3. Wan, C. M.
  4. Kao, C.H
  5. Kao, C. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...