skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Andersson, Karl xóa Tác giả/ người sáng tác: Wallin, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service level model and Internet mobility monitor

Åhlund, Christer ; Wallin, Stefan ; Andersson, Karl ; Brännström, Robert; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Telecommunications Systems, 2008, Vol. 37(1-3), pp. 49-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-008-9072-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...