skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wallen Norman E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How to design and evaluate research in education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to design and evaluate research in education

Fraenkel Jack R.; Wallen Norman E

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2003 - (371.3 FRA 2003) - ISBN0072485604 (alk. paper);ISBN0072485647 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Student workbook to accompany how to design and evaluate research in education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student workbook to accompany how to design and evaluate research in education

Fraenkel Jack R.; Wallen Norman E

Boston : McGraw-Hill, 2003 - (370.7 FRA 2003) - ISBN0072531843

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wallen Norman E
  2. Fraenkel Jack R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...