skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Nhan đề tạp chí: Oxford Journal of Legal Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Wagner, G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Frame of Reference for European Private Law: Policy Choices and Codification Problems

Eidenmüller, Horst ; Faust, Florian ; Grigoleit, Hans Christoph ; Jansen, Nils ; Wagner, Gerhard ; Zimmermann, Reinhard

Oxford Journal of Legal Studies, 1 December 2008, Vol.28(4), pp.659-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820 ; DOI: 10.1093/ojls/gqn031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Oxford University Press (CrossRef)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...