skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Waaler, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weighted Histogram-Based Tone Mapping Algorithm for CT Images

David Völgyes ; Anne Catrine Trægde Martinsen ; Arne Stray-Pedersen ; Dag Waaler ; Marius Pedersen

Algorithms, 01 July 2018, Vol.11(8), p.111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4893 ; DOI: 10.3390/a11080111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image De-Quantization Using Plate Bending Model

David Völgyes ; Anne Catrine Trægde Martinsen ; Arne Stray-Pedersen ; Dag Waaler ; Marius Pedersen

Algorithms, 01 July 2018, Vol.11(8), p.110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4893 ; DOI: 10.3390/a11080110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...