skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronics and Communications Milieux (General) (Ea) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Vuillemot, Romain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel; Huron, Samuel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 December 2013, Vol.19(12), pp.2446-2455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vuillemot, Romain
  2. Fekete, JD
  3. Huron, Samuel
  4. Huron, S
  5. Fekete, Jean-Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...