skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Tác giả/ người sáng tác: Vuillemot, Romain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using concrete scales: a practical framework for effective visual depiction of complex measures

Chevalier, Fanny ; Vuillemot, Romain ; Gali, Guia

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2426-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051809 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.210

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2446-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051811 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoccerStories: A Kick-off for Visual Soccer Analysis

Perin, Charles ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 October 2013, Vol.19(12), pp.2506-2515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...