skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Vu T Chu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The significant genes identified by applying BRIDGE to the HIV data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28825.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.28825

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying EASE to the 11 genes selected by iterativeBMA on the leukemia data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.88712

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying EASE to the 11 genes selected by iterativeBMA on the leukemia data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.88712.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.88712

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The significant genes identified by applying BRIDGE to the HIV data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28825

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying RAMA to the HIV data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28824.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.28824

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying iterativeBMA to the leukemia data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28826.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.28826

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying iterativeBMA to the leukemia data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28826

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of applying RAMA to the HIV data

Vu T Chu ; Raphael Gottardo ; Adrian E Raftery ; Roger E Bumgarner ; Ka Yee Yeung

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.28824

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Genetics  (4)
 2. Uncategorized  (2)
 3. Uncategorised  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roger E Bumgarner
 2. Ka Yee Yeung
 3. Raphael Gottardo
 4. Vu T Chu
 5. Adrian E Raftery

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...