skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vu, Xuan Doan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rhetoric In Advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric In Advertising

Vu, Xuan Doan

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61379

Truy cập trực tuyến

2
Rhetoric in advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric in advertising

Vu, Xuan Doan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60408

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vu, Xuan Doan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...