skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa Tác giả/ người sáng tác: Vu, Dinh-Lam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha; Nguyen, Van Hieu; Vu, Dinh Lam

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27956

Truy cập trực tuyến

2
Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha; Nguyen, Van Hieu; Vu, Dinh Lam

Scopus; 20436262; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/3/033001/meta; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33174

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu ; Vu, Dinh Lam

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol.6(3), p.033001 (13pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/6/3/033001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vu, Dinh Lam
  2. Nguyen, Van Hieu
  3. Nguyen, Bich Ha
  4. Vu, DL
  5. Nguyen, Vh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...