skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vozár, Jaroslav xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils from kindergartens and playgrounds in Bratislava, the capital city of Slovakia

Hiller, Edgar ; Lachká, Lucia ; Jurkovič, Ľubomír ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.73(11), pp.7147-7156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3894-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical and mineralogical characterization of a neutral, low-sulfide/high-carbonate tailings impoundment, Markušovce, eastern Slovakia

Hiller, Edgar ; Petrák, Marián ; Tóth, Roman ; Lalinská-Voleková, Bronislava ; Jurkovič, Ľubomír ; Kučerová, Gabriela ; Radková, Anežka ; Šottník, Peter ; Vozár, Jaroslav

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(11), pp.7627-7642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1581-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of antimony and arsenic from circum-neutral mine drainage in Poproč, Slovakia: a field treatment system using low-cost iron-based material

Sekula, Peter ; Hiller, Edgar ; Šottník, Peter ; Jurkovič, Ľubomír ; Klimko, Tomáš ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2018, Vol.77(13), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-018-7700-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence and distribution of selected potentially toxic elements in soils of playing sites: a case study from Bratislava, the capital of Slovakia

Hiller, Edgar ; Lachká, Lucia ; Jurkovič, Ľubomír ; Ďurža, Ondrej ; Fajčíková, Katarína ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2016, Vol.75(20), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-016-6210-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hiller, Edgar
  2. Jurkovič, Ľ.
  3. Vozár, Jaroslav
  4. Vozar, Jaroslav
  5. Vozár, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...