skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: Voskressenski, Alexei Dmitrievich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Financial and Economic Crisis and Its Impact on China-US-Russia Triangle

Alexei Dmitrievich Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(1(3)), pp.70-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-1(3)-70-88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Patterns, Regional Features and the Concept of Non-Western Democracy

Alexei Dmitrievich Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(1(3)), pp.44-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-1(3)-44-69

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia and Africa: International Economic and Political Trends

Alexei Dmitrievich Voskressenski ; Sergei Ivanovich Lunev ; Dmitrii Viktorovich Strel'Tsov

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.44-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2010-1-2-44-56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia and Africa: New “Global” Challenges

Alexei Dmitrievich Voskressenski ; Sergei Ivanovich Lunev ; Dmitrii Viktorovich Strel'Tsov

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.57-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2010-1-2-57-71

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...