skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of general internal medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Von Glahn, Ted xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Performance-Based Financial Incentives on Improving Patient Care Experiences: A Statewide Evaluation

Rodriguez, Hector ; Glahn, Ted ; Elliott, Marc ; Rogers, William ; Safran, Dana

Journal of General Internal Medicine, 2009, Vol.24(12), pp.1281-1288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-009-1122-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statewide Evaluation of Measuring Physician Delivery of Self-Management Support in Chronic Disease Care

Sequist, Thomas ; Glahn, Ted ; Li, Angela ; Rogers, William ; Safran, Dana

Journal of General Internal Medicine, 2009, Vol.24(8), pp.939-945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-009-1033-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Effects on Racial and Ethnic Disparities in Patients’ Experiences of Primary Care

Rodriguez, Hector ; Glahn, Ted ; Grembowski, David ; Rogers, William ; Safran, Dana

Journal of General Internal Medicine, 2008, Vol.23(10), pp.1666-1672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-008-0732-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Safran, Dana Gelb
  2. Von Glahn, T.
  3. Glahn, Ted
  4. Rogers, W.H.
  5. Safran, Dana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...