skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: L'Espace politique xóa Tác giả/ người sáng tác: Vivet, Jeanne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frelimo Territoriality in Town: the Example of Maputo

Ginisty, Karine ; Vivet, Jeanne

L’Espace Politique, 28 April 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorialités d'un parti politique en ville - L'exemple du Frelimo à Maputo, capitale du Mozambique/Territoriality of a political party in town - The example of Frelimo in Maputo, capital of Mozambique

Vivet, Jeanne ; Ginisty, Karine; Miraucourt, Bastien (Editor)

L'Espace Politique, 25 November 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.2458

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ginisty, Karine
  2. Jeanne Vivet
  3. Vivet, Jeanne
  4. Karine Ginisty
  5. Miraucourt, Bastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...