skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Vitharana, Padmal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, retrieval, and assembly in component-based software development

Vitharana, Padmal ; Zahedi, Fatemah ; Jain, Hemant

Communications of the ACM, 01 November 2003, Vol.46(11), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/948383.948387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks and challenges of component-based software development

Vitharana, Padmal

Communications of the ACM, 01 August 2003, Vol.46(8), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/859670.859671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...