skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Viterna, Jocelyn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolving the Democracy Paradox: Democratization and Women's Legislative Representation in Developing Nations, 1975 to 2009

Fallon, Kathleen M. ; Swiss, Liam ; Viterna, Jocelyn

American Sociological Review, 1 June 2012, Vol.77(3), pp.380-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization, Women's Movements, and Gender-Equitable States: A Framework for Comparison

Viterna, Jocelyn ; Fallon, Kathleen M.

American Sociological Review, 1 August 2008, Vol.73(4), pp.668-689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Demands, Political Opportunities: Explaining the Differential Success of Left-Libertarian Parties

Redding, Kent ; Viterna, Jocelyn S.

Social Forces, 1 December 1999, Vol.78(2), pp.491-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/3005565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...