skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vita-Finzi, Claudio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Sun A User's Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sun A User's Manual

Vita-Finzi, Claudio

978-1-4020-6680-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25475

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The solar chromosphere as induction disk and the inverse Joule-Thomson effect

Vita-Finzi, Claudio

Arxiv ID: 1609.00508

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contribution of the Joule-Thomson effect to solar coronal heating

Vita-Finzi, Claudio

Arxiv ID: 1612.07943

Toàn văn sẵn có

4
Solar History: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar History: An Introduction

Vita-Finzi, Claudio

Series ISSN: 2191-9100 ; ISBN: 978-94-007-4294-9 ; E-ISBN: 978-94-007-4295-6 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A History of the Solar System
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of the Solar System

Vita-Finzi, Claudio

ISBN: 978-3-319-33848-4 ; E-ISBN: 978-3-319-33850-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33850-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Solar History: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar History: An Introduction

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6

Toàn văn sẵn có

7
Lessons from History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from History

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.83-88

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_9

Toàn văn sẵn có

8
Contemporary History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary History

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.69-81

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_8

Toàn văn sẵn có

9
Solar Rotation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar Rotation

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.59-67

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_7

Toàn văn sẵn có

10
The Solar Cycle
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Solar Cycle

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.47-57

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_6

Toàn văn sẵn có

11
Cosmogenic Radiocarbon
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmogenic Radiocarbon

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.37-46

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_5

Toàn văn sẵn có

12
Isotopes and Ice Cores
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isotopes and Ice Cores

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.29-36

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_4

Toàn văn sẵn có

13
The Young Sun
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Young Sun

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.19-28

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_3

Toàn văn sẵn có

14
Origins
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.9-18

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_2

Toàn văn sẵn có

15
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Vita-Finzi, Claudio

SpringerBriefs in Astronomy, Solar History: An Introduction, pp.1-8

ISBN: 9789400742949 ; ISBN: 9400742940 ; E-ISBN: 9789400742956 ; E-ISBN: 9400742959 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4295-6_1

Toàn văn sẵn có

16
Looking at the Sun
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking at the Sun

Vita-Finzi, Claudio

The Sun: A User's Manual, pp.1-24

ISBN: 9781402068805 ; ISBN: 1402068808 ; E-ISBN: 9781402068812 ; E-ISBN: 1402068816 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6881-2_1

Toàn văn sẵn có

17
Inside the Sun
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Sun

Vita-Finzi, Claudio

The Sun: A User's Manual, pp.25-42

ISBN: 9781402068805 ; ISBN: 1402068808 ; E-ISBN: 9781402068812 ; E-ISBN: 1402068816 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6881-2_2

Toàn văn sẵn có

18
The Variable Sun
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Variable Sun

Vita-Finzi, Claudio

The Sun: A User's Manual, pp.43-59

ISBN: 9781402068805 ; ISBN: 1402068808 ; E-ISBN: 9781402068812 ; E-ISBN: 1402068816 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6881-2_3

Toàn văn sẵn có

19
Sun and climate
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sun and climate

Vita-Finzi, Claudio

The Sun: A User's Manual, pp.61-78

ISBN: 9781402068805 ; ISBN: 1402068808 ; E-ISBN: 9781402068812 ; E-ISBN: 1402068816 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6881-2_4

Toàn văn sẵn có

20
Sun and life
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sun and life

Vita-Finzi, Claudio

The Sun: A User's Manual, pp.79-90

ISBN: 9781402068805 ; ISBN: 1402068808 ; E-ISBN: 9781402068812 ; E-ISBN: 1402068816 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6881-2_5

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (24)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...