skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Viswanathan, Kasinath xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral Cross-Class Serpin Inhibits Vascular Inflammation and T Lymphocyte Fratricide; A Study in Rodent Models In Vivo and Human Cell Lines In Vitro.(Research Article)(Report)

Viswanathan, Kasinath ; Bot, Ilze ; Liu, Liying ; Dai, Erbin ; Turner, Peter C. ; Togonu-Bickersteth, Babajide ; Richardson, Jakob ; Davids, Jennifer A. ; Williams, Jennifer M. ; Bartee, Mee Y. ; Chen, Hao ; van Berkel, Theo J. C. ; Biessen, Erik A. L. ; Moyer, Richard W. ; Lucas, Alexandra R.

PLoS ONE, Sept 26, 2012, Vol.7(9), p.e44694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biessen, Erik A. L.
  2. Pathologie
  3. Togonu-Bickersteth, Babajide
  4. Turner, Peter C
  5. Chen, Hao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...