skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Memory and Cognition xóa Tác giả/ người sáng tác: Visokomogilski, Aleksandar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-prioritization and perceptual matching: The effects of temporal construal

Golubickis, Marius ; Falben, Johanna K ; Sahraie, Arash ; Visokomogilski, Aleksandar ; Cunningham, William A ; Sui, Jie ; Macrae, C Neil

Memory & cognition, October 2017, Vol.45(7), pp.1223-1239 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-5946 ; PMID: 28593461 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13421-017-0722-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Global  (1)
 2. SpringerLink Open Access  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sui, Jie
 2. Macrae, C
 3. Macrae, C Neil
 4. Sahraie, A.
 5. Falben, Johanna K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...