skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Virgílio Caixeta Arraes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaticano: as eleições norte-americanas

Virgilio Arraes

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(47), pp.18-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/4230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Santa Sé e a Conferência de Helsinque

Virgílio Caixeta Arraes

Meridiano 47, 01 February 2011, Vol.6(63) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/2584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santa Sé e Estados Unidos: afinidades eletivas nem sempre próximas

Virgílio Caixeta Arraes

Meridiano 47, 01 January 2011, Vol.6(65), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/2573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A política externa de João Paulo II

Virgílio Caixeta Arraes

Meridiano 47, 01 February 2011, Vol.6(56), pp.4-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/2701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estados Unidos: Conseqüências De Uma Política Externa Inepta

Arraes, Virgílio

Meridiano 47, Jul 2007, Vol.8(84), p.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the UN: struggle for a Role in the Security Council (From the Nineties to the Present Day)

Arraes, Virgílio

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2005, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estados Unidos: Do Iraque Ao Brasil

Arraes, Virgílio

Meridiano 47, Mar 2007, Vol.8(80), p.4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Virgílio Caixeta Arraes
  2. Arraes, Virgílio
  3. Arraes, Virgilio
  4. Arraes, Virgílio Caixeta
  5. Virgilio Arraes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...