skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Viren, Paige P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using a community tourism development model to explore equestrian trail tourism potential in Virginia

Kline, Carol S ; Cardenas, David ; Viren, Paige P ; Swanson, Jason R

Journal of Destination Marketing & Management, June 2015, Vol.4(2), pp.79-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-571X ; E-ISSN: 2212-571X ; DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attraction sustainability in North Carolina and its impact on decision-making

Rubright, Heather ; Kline, Carol ; Viren, Paige P ; Naar, Alex ; Oliver, Jason

Tourism Management Perspectives, July 2016, Vol.19, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-9736 ; E-ISSN: 2211-9744 ; DOI: 10.1016/j.tmp.2016.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network participation and coverage by tourism industry sector

Viren, Paige P ; Vogt, Christine A ; Kline, Carol ; Rummel, Annette M ; Tsao, Jerry

Journal of Destination Marketing & Management, June 2015, Vol.4(2), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-571X ; E-ISSN: 2212-571X ; DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viren, P.P.
  2. Viren, PP
  3. Viren, Paige P
  4. Kline, C.
  5. Kline, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...