skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Vinh, Le Sy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POY version 4: phylogenetic analysis using dynamic homologies

Varón, Andrés ; Vinh, Le Sy ; Wheeler, Ward C.

Cladistics, February 2010, Vol.26(1), pp.72-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-3007 ; E-ISSN: 1096-0031 ; DOI: 10.1111/j.1096-0031.2009.00282.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
POY version 4: Phylogenetic analysis using dynamic homologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POY version 4: Phylogenetic analysis using dynamic homologies

Vinh, Le Sy; Varón, Andrés; Wheeler, Ward C.

07483007; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31359

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Varón, Andrés
  2. Vinh, Le Sy
  3. Wheeler, Ward C.
  4. Vinh, Le
  5. Wheeler, Ward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...