skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Vincent Labatut xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road networks - Graphs as Graphml files

Vincent Labatut

DOI: 10.6084/m9.figshare.4721374.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4721374

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road networks

Vincent Labatut

DOI: 10.6084/m9.figshare.4721374.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4721374

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road networks - Graphs as Graphml files

Vincent Labatut

DOI: 10.6084/m9.figshare.4721374

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road networks - Plots and results

Vincent Labatut

DOI: 10.6084/m9.figshare.4721401

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road networks - Plots and results

Vincent Labatut

DOI: 10.6084/m9.figshare.4721401.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4721401

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

TV Series - Networks of characters

Xavier Bost ; Vincent Labatut ; Georges Linarès

DOI: 10.6084/m9.figshare.2199646.v11 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2199646

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

TV Series - Networks of characters

Xavier Bost ; Vincent Labatut ; Georges Linarès

DOI: 10.6084/m9.figshare.2199646

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Georges Linarès  (2)
  2. Xavier Bost  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vincent Labatut
  2. Georges Linarès
  3. Xavier Bost

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...