skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: The Electronic Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Villarroel, Miguel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obtaining Feedback for Indexing from Highlighted Text

Villarroel, Miguel ; Fuente, Pablo de La ; Pedrero, Alberto ; Vegas, Jesus ; Adiego, Joaquin

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Villarroel, Miguel
  2. Pedrero, Alberto
  3. Alberto Pedrero
  4. de La Fuente, P
  5. Adiego, Joaquin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...