skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Tác giả/ người sáng tác: Villa, Oreste xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency and scalability of barrier synchronization on NoC based many-core architectures

Villa, Oreste ; Palermo, Gianluca ; Silvano, Cristina

Proceedings of the 2008 international conference on compilers, architectures and synthesis for embedded systems, 19 October 2008, pp.81-90

ISBN: 9781605584690 ; ISBN: 160558469X ; DOI: 10.1145/1450095.1450110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Palermo, Gianluca
  2. Villa, Oreste
  3. Pacific Northwest National Lab.
  4. Palermo, G.
  5. Silvano, Cristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...