skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vikram, Surendra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETRACTED: Aerobic degradation of 4-nitroaniline (4-NA) via novel degradation intermediates by Rhodococcus sp. strain FK48

Khan, Fazlurrahman ; Pandey, Janmejay ; Vikram, Surendra ; Pal, Deepika ; Cameotra, Swaranjit Singh

Journal of Hazardous Materials, 15 June 2013, Vol.254-255, pp.72-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.03.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retraction notice to Aerobic degradation of 4-nitroaniline (4-NA) via novel degradation intermediates by Rhodococcus sp. strain FK48 [HAZMAT 254-255 (2013) 72–78]

Khan, Fazlurrahman ; Pandey, Janmejay ; Vikram, Surendra ; Pal, Deepika ; Cameotra, Swaranjit Singh

Journal of Hazardous Materials, 15 October 2017, Vol.340, pp.486-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.062

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vikram, S
  2. Khan, F
  3. Pandey, Janmejay
  4. Pal, D
  5. Pandey, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...