skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vienglasy, Mangnomek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cẩm; Đỗ, Quang Trung

Vienglasy, Mangnomek; Vienglasy, Mangnomek. (2011). Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15682

Truy cập trực tuyến

2
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Trung, người hướng dẫn

01051000002; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38396

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...