skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Viegas, Jennifer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Susan Fiske.(PROFILE)(Occupation overview)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 24, 2015, Vol.112(12), p.3587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1502196112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Martin Matzuk.(PROFILE)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 12, 2016, Vol.113(28), p.7688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1608856113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of King-Wai Yau.(PROFILE)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 13, 2017, Vol.114(24), p.6151(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1707649114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Rebecca Richards-Kortum.(PROFILE)(Biography)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 1, 2016, Vol.113(44), p.12341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1616449113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Benjamin Cravatt.(PROFILE)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 2, 2016, Vol.113(5), p.1109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1525099113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of David M. Sabatini.(PROFILE)(Biography)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 16, 2018, Vol.115(3), p.438(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1721196115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of James C. Liao.(PROFILE)(Biography)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 8, 2018, Vol.115(19), p.4807(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1805586115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Martin Pollak.(PROFILE)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 19, 2016, Vol.113(29), p.7932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1608936113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile of Michael Tomasello.(PROFILE)(Biography)

Viegas, Jennifer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 21, 2018, Vol.115(34), p.8466(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1812244115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viegas, Jennifer
  2. Viegas, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...