skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Experimental brain research xóa Tác giả/ người sáng tác: Viaud-Delmon, I. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of labyrinthine dysfunction on distance and direction during blindfolded walking of a triangular path

Glasauer, S. ; Amorim, M. ; Viaud-Delmon, I. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 2002, Vol.145(4), pp.489-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-002-1146-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-motion perception during a sequence of whole-body rotations in darkness

Siegler, I. ; Viaud-Delmon, I. ; Israël, I. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 2000, Vol.134(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210000415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A
  2. Viaud-Delmon, I
  3. Israël, I
  4. Amorim, M
  5. I. Israël

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...