skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Tác giả/ người sáng tác: Verweij, Marco xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion, rationality, and decision-making: how to link affective and social neuroscience with social theory

Verweij, Marco ; Senior, Timothy ; Domínguez D, Juan ; Turner, Robert

Frontiers in Neuroscience, Sep 22, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16624548 ; E-ISSN: 1662453X ; DOI: 10.3389/fnins.2015.00332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Clumsy Solutions for a Complex World: Governance, Politics and Plural Perceptions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clumsy Solutions for a Complex World: Governance, Politics and Plural Perceptions

Verweij, Marco ; Thompson, Michael;; Verweij, Marco ; Thompson, Michael

ISBN: 978-1-349-28058-2 ; E-ISBN: 978-0-230-62488-7 ; DOI: 10.1057/9780230624887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Verweij, Marco
  2. Antonio Damasio
  3. Domínguez D, Juan
  4. Elsa Fouragnan
  5. Dominguez D., Juan F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...