skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Vertegaal, Roel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces

Vertegaal, Roel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with groups of computers

Shell, Jeffrey ; Selker, Ted ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.40-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vertegaal, Roel
  2. Vertegaal, R
  3. Poupyrev, I
  4. Selker, Ted
  5. Shell, Jeffrey S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...